Słysząc wołanie o pomoc,
pomagamy… Wołać.

Kilka słów o Europejskim Centrum Finansowo Prawnym

Europejskie Centrum Finansowo Prawne sp. z o.o. jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w województwie łódzkim. W dochodzeniu odszkodowań, odzyskiwaniu należności pieniężnych oraz niesieniu pomocy osobom uwikłanym w spiralę zadłużenia pretendujemy do miana lidera.

Dla nas każda sprawa jest WAŻNA i dlatego w celu zapewnienia najwyższej skuteczności:

 • nie ma opłat wstępnych a prowizję pobieramy tylko od wygranych spraw;
 • zapewniamy stały kontakt z naszym doradcą;
 • zapewniamy obsługę procesową zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych;
 • zapewniamy pomoc psychologa;
 • współpracujemy z: renomowanymi kancelariami adwokackimi, biegłymi sądowymi, lekarzami z każdej dziedziny medycyny, rzeczoznawcami, firmami transportowymi;
 • zapewniamy auto zastępcze.

Pomaganie jest naszą pasją. Indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalna pomoc to nieodłączne elementy naszej codziennej pracy.

Kiedy inni przychodzą do Państwa domów lub nękają telefonami i namawiają do korzystania z proponowanych usług, my też nie stoimy w miejscu i stale rozszerzamy krąg profesjonalistów nawiązują współpracę z lekarzami, rzeczoznawcami i adwokatami. Dzięki temu w przeciwieństwie do konkurencyjnych firm dajemy Państwu możliwość swobodnego i świadomego wyboru firmy najlepiej dopasowanej do Państwa potrzeb.

Odszkodowania

Dochodzimy odszkodowań i świadczeń, w szczególności za/z:

 • szkody z OC i innych podmiotów;
 • szkody komunikacyjne;
 • szkody z ubezpieczeniem mienia;
 • szkody medyczne (błędy medyczne);
 • ubezpieczeń osobowych;
 • wypadki przy pracy;

W Państwa imieniu wystąpimy m. in. o:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny;
 • Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny;
 • Zwrot wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego np. zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu;
 • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę wyrównawczą oraz rentę alimentacyjną;
 • Odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów oraz za szkodę w mieniu;

Windykacja należności

Windykacja należności, to nic innego jak podejmowanie działań mających na celu w stosunkowo krótkim czasie skuteczne wyegzekwowanie należności od dłużników, którzy od dłuższego czasu zalegają z płatnościami.

Klient, którego kontrahenci nie płacą w terminie, decydując się na usługi Europejskiego Centrum Finansowo Prawnego, może być pewny, że podejmując współpracę z firmą będzie przeprowadzony przez 4 etapy skutecznej windykacji, gdzie dłużnik na każdym z nich może uregulować należności.

I. Postępowanie przedsądowe

Ten etap składa się z szeregu czynności tj.:

 • poinformowanie dłużnika o prowadzeniu sprawy przez naszą firmę i wezwaniu go do zapłaty,
 • negocjowanie sposobu i terminu zapłaty,
 • nadzoru nad terminowością spłaty należności.

Etap działań windykacji przedsądowej kończy się odzyskaniem wierzytelności lub w przypadku braku zapłaty, propozycją skorzystania z etapu windykacji sądowej i egzekucyjnej.

II. Postępowanie sądowe

Etap ten jest konsekwencją braku odzyskania należności w drodze postępowania przedsądowego.

Ten etap obejmuje:

 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu;
 • reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym;
 • wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności;
III. Postępowanie przedegzekucyjne

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, spółka może ponownie wezwać dłużnika do uregulowania należności, wskazując na fakt dysponowania prawomocnym orzeczeniem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy)

Uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela, po zakończonym postępowaniu sądowym może wpłynąć na dłużnika w sposób mobilizujący do dokonania zapłaty. Informacje przekazywane dłużnikowi o znacznym zwiększeniu kosztów, które wiążą się ze skierowaniem sprawy na drogę egzekucji mogą okazać się skuteczne i motywujące dłużnika do zapłaty.

IV. Postępowanie egzekucyjne (komornicze)

Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie w drodze przymusowej roszczenia wierzyciela skonkretyzowanego w tytule egzekucyjnym, z majątku dłużnika i to niezależnie od jego woli. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel oznacza zakres egzekucji, sposób egzekucji, wskazuje adres i majątek dłużnika, oraz załącza do wniosku tytuł wykonawczy.

Dłużnik, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne musi liczyć się z faktem zajęcia jego prawie wszystkich składników majątkowych przez komornika. W przypadku egzekucji świadczenia pieniężnego może być ona prowadzona m.in.: z ruchomości, nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń uzyskiwanych periodycznie, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z wierzytelności itd.

Pomoc osobom zadłużonym

Osoba, uwikłana w spiralę zadłużenia, która z różnych powodów nie jest w stanie aktualnie spłacać na bieżąco swoich zobowiązań, może liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Finansowo Prawnego sp. z o.o. w zakresie:

 • negocjacji z bankami, SKOKami, parabankami;
 • renegocjacji warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami, w tym obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania, uzyskanie karencji w spłacie kredytu;
 • pomocy w rozwiązywaniu sporów prawnych z wierzycielami;
 •  przygotowania wszelkiego rodzaju pism, wniosków odwołań itp.;
 •  badanie zgodności umów kredytowych oraz umów pożyczek z obowiązującymi przepisami, w szczególności pod kątem zawartych w umowach niedozwolonych klauzul umownych;
 • pomocy prawnej na etapie windykacji polubownej, postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Czynności podejmowane przez naszych doradców dzielą się na 4 etapy:

 1. Spotkanie z dłużnikiem i ustalenie zakresu dokumentacji do analizy;
 2. Weryfikacja dokumentacji zadłużenia;
 3. Przygotowanie sugerowanych rozwiązań;
 4. Działanie.

Dołącz do nas!

Mamy świadomość, że najcenniejszym kapitałem i tajemnicą sukcesu naszej firmy są jej pracownicy i współpracownicy, dlatego w sposób szczególny dbamy o ich pracę i rozwój.

Poszukujemy ambitnych osób, które chcą pomagać osobom poszkodowanym i jednocześnie mieć wpływ na własną drogę zawodową.

.

Zapewniamy pracę w profesjonalnym zespole, z możliwością rozwoju, szkolenia, elastyczność form zatrudnienia oraz atrakcyjne prowizje i zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy wyślij swoje CV na nasz adres e-mail.

Skontaktuj się z nami

Europejskie Centrum
Finansowo-Prawne Sp. z o.o.

Al. Konstytucji 3 Maja 11
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 5252632914

e-mail: biuro@ecfp.pl
tel. +48 575 406 474

Sekretariat: +48 575 406 474

24/7

Jesteśmy do Państwa dyspozycji siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Nasi doradcy telefonicznie udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz niezwłocznie dojadą na umówione spotkanie.

Jeśli pilnie potrzebujecie Państwo pomocy, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi doradcami w regionie: